Denna miljöpolicy är antagen av Sveriges Begravningsbyråers Förbund den 5 december 2018 som en gemensam policy för samtliga våra auktoriserade medlemsföretag
 

Inledning

Sveriges Begravningsbyråers Förbund skall som en aktiv medlemsägd organisation arbeta föra att förbättra öppenhet och engagemang i miljöfrågor, samt skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.
 
Samtliga Begravningsbyråers miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. 
Därför är följande punkter viktiga för en auktoriserad begravningsbyrå att:
 
• Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
 
• Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 
• Ha ett nära samspel med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter i miljöfrågor.
 
• Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av samt verka för en positiv utveckling på detta område.
 
• I all verksamhet sträva efter att direkt som indirekt minska och förebygga föroreningar.
 
• Bedriva ett internt miljöarbete med ständiga förbättringar, där vi ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda ska inse miljöfrågans betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv.
 
• En levande miljödialog ska vara en naturlig del av vardagsarbetet och miljö ska integreras i all kompetensutveckling.
 
• Ständigt utveckla vår miljöpolicy.
 
• Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
 

Fordon

Vid inköp av nya fordon vill vi eftersträva så miljövänliga transporter som möjligt. Vi tar då hänsyn till allt från en så låg bränsleåtgång som möjligt, till en så lång miljömässigt riktig användningstid av fordonet som möjligt.
 

Samtransporter

Vi försöker i möjligaste mån samordna transporter såväl lokalt, som regionalt och på riksplanet. I det senare nämnda samarbetar vi med cirka 400 andra auktoriserade begravningsbyråer runt om i landet. I miljövinster kring samtransporter ingår även planering av kortaste färdväg.
 

Emballage vid transporter

Allt förpackningsmaterial inom företaget (bland annat vid transporter av kistor med flera produkter) återvinns.
 

Återvinning

Vi återvinner allt papper som går åt till de administrativa resurser vi använder oss av. Genom användningen av elektronisk kommunikation försöker vi minska åtgången av papper.
 
Antagen den 5 december 2018
Styrelsen/VD
Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service AB